تاریخچه انجمن مدیریت جهادی کشور

تاریخچه : پیرو اوامر رهبر معظم انقالب »مدظله العالی« در سال ۱۳۹۵ پیرامون بکارگیری مدیریت جهادی در کلیه امور مدیریتی کشور، ”انجمن مدیریت کشوری“ به عنوان تشکلی ملی با اهداف کمک به پیاده سازی منویات معظم له در شاخصهای مدیریت جهادی، تربیت و آموزش مدیران کشور، توسعه فرهنگ جهادی در بین مدیران خدوم کشور و هم گرایی و هم افزایی نهادها و سازمانهای خصوصی و دولتی شکل گرفت.

مدیریت جهادی به مدیریتی اطالق می شود که از یکسو با علم و دانش روز بشری سر و کار دارد و از سوی دیگر با مفهوم جهاد و بار معنایی انقالبی و ارزشی آن، ارتباطی تنگاتنگ دارد. این نوع مدیریت میتواند به عنوان منطقیترین و کارآمدترین الگوی مدیریتی برای تحقق آرمانها و اهداف انقالب و نظام اسالمی مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

سال تأسیس

۱۳۹۵ هجری شمسی

رئیس هیئت مدیره

محمد حسین سپهر

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

کاوه پزشک

درباره انجمن

رهبر معظم انقالب اسالمی بارها در بیانات خود به ضرورت وجود مدیریت بومی- ایرانی تأکید کردهاند. بهترین نوع مدیریت بومی – ایرانی، مدیریت جهادی است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقالب ً مدیریتی اسالمی است. مدیریت جهادی هرچند اصطالحی جدید در ادبیات انقالبی ما نیست، اما انصافا است که تنها در مقطع دفاع مقدس بارها با آن مواجه بودهایم.

مدیریت جهادی سبک رهبری ایرانی است که با رهبری امام خمینی توانست به خوبی در مقطع دفاع مقدس کشور را از پرتگاه جنگ که استکبار جهانی ایران را به سمت آن کشانده بود، نجات دهد و کارآیی خود را به خوبی نشان داده است و در واقع آزمون و خطای خود را در هشت سال دفاع مقدس پس داده است. شاید بکارگیری واژه جهاد اشاره از یک واقعیت مهم باشد که امروز هم نوع دیگری از جنگ بر این انقالب و کشور و مردم تحمیل شده است که بایستی همچون دفاع مقدس با یک مدیریت جهادی به مقابله و برخورد با آن پرداخت امروزه، منابع انسانی، یکی از مهمترین و پرارزشترین منابع هر سازمان و شرکت از جمله سازمان مدنظر به شمار میرود.

موفقیت یا عدم توفیق سازمان در گرو در اختیار داشتن نیروهای مسئولیتپذیر، با اخالص، هوشیار، جهادگر و متعهد است. عالوه بر این، اگر انتصاب این افراد در مشاغلی مناسب بر اساس شایستگی و تأمین و تلفیق منطقی منافع آنان و سازمان بر مبنای ارزشیابی عملکرد صحیح و اثربخش بر مبنای اقدامات جهادی باشد، موجب دستیابی سریع سازمان به اهداف خود خواهد بود.

از آنجا که مدیران جهادی وظیفه هدایت، رهبری و سوق دادن انگیزه در بین کارکنان در همه فعالیتهای سازمان را به عهده دارند، بنابراین در این تحقیق، با توجه به سابقه و عملکرد مدیریت جهادی پس از انقالب اسالمی و مطرح شدن آن امروزه باردیگر توسط مقام معظم رهبری، این سؤال مطرح است که نقش مؤلفههای مدیریت جهادی در افزایش اثربخشی عملکرد کارکنان در سازمانها و شرکتهای داخلی و بهطور خاص، سازمان مدنظر در پیشبرد اهداف خود چه نقش و اهمیتی دارند؟

مبانی نظری

مدیریت جهادی ترکیبی است از واژه های “مدیریت و جهاد” ؛ که اولی ناظر به عمل و دومی گویای یک ارزش دینی است، پس تحقق مدیریت جهادی نیازمند تقویت دو سامانه در کنار هم است. دوسامانهای که ناظر بهعمل و ارزشها باشد. همچنین با توجه به تعاریفی که بهصورت خاص از دو واژه “مدیریت” و “جهاد” ارائه میشود، میتوان گفت مدیریت جهادی یعنی: علم و هنر رهبری و کنترل فعالیتهای دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نهتنها در عرصه نظامی، بلکه در تمامی عرصههای علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… برای نیل به اهداف راهبردی و کالن یک ساختار و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد.

مدیریت جهادی به معنای مجموعه اقداماتی است که مدیران ایثارگر و خداباور، با استفاده از منابع انسانی (عقلی و معنوی) و امکانات مادی (نرم افزاری و سخت افزاری) برای پیشبرد و تعالی سازمان بهکار میگیرند از اینرو مدیریت جهادی حرکتی خالصانه در راه خداوند است که بر پایه معنویت و ارزشهای اخالقی و اسالمی استوار است.

مدیریتی که شاید بتوان گفت در مقطع دفاع مقدس و با رهبری امام خمینی (ره) کشور را سرفراز و محکم نگه داشت؛ اما امروز نیز طبق فرمایش مقام معظم رهبری به شکوفایی آن نیاز است و بهعنوان ضرورت کلیدی کشور احساس میشود انجمن مدیریت جهادی کشور، با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، موجب گردید تا در جهت پیشبرد اوامر رهبر معظم انقالب اسالمی و همچنین تقویت و ترویج مدیریت جهادی در بین مدیران و مسئولین کشور، اقدام به برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی، تشکیل دبیرخانه دائمی همایش و در ادامه آن تأسیس انجمن مدیریت جهادی کشور نماید. امید است که با عنایت و توکل به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) بتوانیم از تمام توان کشور در این راستا بهره مند گردیم.

اهداف انجمن

تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در بین مدیران و مسئولین کشور

شناسایی نقاط ضعف و قوت مدیران در جهت رشد و تعالی کشور

تلاش در جهت هم افزایی قوای کشور به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی

ارائه راهبردهای عملی به قوای کشور در خصوص رسیدن به اهداف سند چشم انداز

شناسایی و تعیین شاخصه های مدیر جهادی با هم اندیشی اساتید و علمای کشور با استناد از فرمایشات رهبری

شناسایی ظرفیت های بالقوه در حوزه های گوناگون و تالش در جهت بالفعل نمودن آن ها

تلاش برای ایجاد همدلی، همگرایی و اتحاد مدیران در جهت تحقق منافع ملی

تقویت و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع و منافع کشور در بین مدیران و مسئولین کشور

شناسایی و معرفی مدیران برگزیده و مجموعه های مربوطه جهت تقدیر، ایجاد انگیزه و الگوسازی

شناسایی جوانان متعهد، با اخالق، با انگیزه و صاحب نظر در حوزه های گوناگون

فهرست