اعضای هیئت مدیره

 

 

محمدحسین سپهر

رئیس هیئت مدیره

 

 

کاوه پزشک

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

علی نیکزاد

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

 

کریم سرافراز

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

 

علاء میرمحمد صادقی

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

سید علیرضا ادیانی

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

 

محمدباقر الفت

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

یحیی ال اسحاق

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

محمدرضا پورابراهیمی

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

محمدرضا بهرامن

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

تورج دهقانی زنگنه

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

محمدرضا تقی گنجی

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

غلامرضا حسن پور

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

محسن عبداله زاده

عضو اصلی هیئت مدیره

 

 

علیرضا بزرگی

عضو علی البدل هیئت مدیره

 

 

محسن کاوه

بازرس اصلیشاهرخ صفی صمغ آبادی

بازرس علی البدل