المان پست گرید

عقلانیت مدیریت جهادی

عقلانیت مدیریت جهادی

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

اصول حاكم بر مديريت جهادی: تحليلی كيفی از تجربه مديريت جهادی در كشور

اصول حاكم بر مديريت جهادی: تحليلی كيفی از تجربه مديريت جهادی در كشور

عقلانیت مدیریت جهادی

عقلانیت مدیریت جهادی

چكيده عقلانیت، به عنوان زیربنای هر مکتب مدیریتی می‌تواند باعث ایجاد تمایزات بسیاری بین آن مکتب و دیگر مکاتب شود. درحال حاضر، علی رغم پرداخته شدن به عقلانیت دینی در تحقیقات موجود، عقلانیت مدیریت جهادی به صورت خاص، مورد توجه واقع ...
مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

چکیده این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌ها و الزمات مدیریت جهادی در کشور انجام شده است. به همین منظور در این تحقیق از یک سو سعی شده است ضمن شناسایی چالش‌های فرا روی مدیریت جهادی، نسبت به شناسایی و طبقه بندی ...
عقلانیت مدیریت جهادی

عقلانیت مدیریت جهادی

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

اصول حاكم بر مديريت جهادی: تحليلی كيفی از تجربه مديريت جهادی در كشور

اصول حاكم بر مديريت جهادی: تحليلی كيفی از تجربه مديريت جهادی در كشور

عقلانیت مدیریت جهادی

عقلانیت مدیریت جهادی

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

عقلانیت مدیریت جهادی

عقلانیت مدیریت جهادی

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

اصول حاكم بر مديريت جهادی: تحليلی كيفی از تجربه مديريت جهادی در كشور

اصول حاكم بر مديريت جهادی: تحليلی كيفی از تجربه مديريت جهادی در كشور

ارائه چارچوب سیستم های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی

ارائه چارچوب سیستم های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی