عضویت حقوقی

با وارد کردن اطلاعات در فرم ذیل، عضو سایت انجمن مدیریت جهادی کشور شوید.

راهنمای عضویت حقوقی در سایت

مرحله اول

لطفا نام سازمان و مدیرعامل خود را به صورت فارسی وارد کنید.سپس  آدرس پست الکترونیک و کد اقتصادی سازمان را وارد کنید.

مرحله دوم

آدرس دقیق و شهر خود را مشخص کنید. شماره تماس و در صورت داشتن سایت آدرس سایت را وارد کنید.

مرحله سوم

نوع فعالیت و زمینه فعالیت سازمان را مشخص کنید.

مرحله چهارم

بعد از تایید عضویت از طرف مدیریت، روی پرداخت حق عضویت کلیک کنید.