انفورماتیک و برونسپاری

افزایش تعداد بیمه شدگان و شرکای اجتماعی سازمان و تحولات اجتماعی کشور ضرورت حرکت به سمت تأمین اجتماعی الکترونیک را اجتناب ناپذیر کرده است. خوشبختانه از آنجا که یکی از راهبردهای اساسی سازمان ارائه خدمات غیر حضوری و ارائه خدمات از پنجره خدمات بخش‌ها و سمن‌های خصوصی بوده اقدامات گسترده‌ای در این حوزه صورت پذیرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:- اجرای ۱۰۰ درصدی طرح نام‌نویسی متمرکز مخاطبان و تخصیص شماره تأمین اجتماعی (SSN)

– راه‌اندازی فاز اولیه سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی سوابق ودستمزد ماهانه به بیمه شدگان

– توسعه کمی و کیفی دفاتر کارگزاری‌های رسمی از جهت تعداد مراکز

– تبادل الکترونیکی اطلاعات با اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

– اجرای بند “و” ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه در خصوص معافیت حق بیمه سهم کارفرما

– امکان بررسی و رسیدگی به اعتراضات مخاطبان در سایت اینترنتی مشاهده سوابق و دستمزد