اسناد راهبردی

 • تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در راستای تربیت مدیران ملی  و بین المللی
 • شناسایی  و سازماندهی  و حمایت از مدیران جهادی ملی  و بین المللی
 • ایجاد وحدت و همدلی در بین مدیران در سطح ملی و بین المللی
 • احترام، تلاش و صداقت در انجام کلیه امور
 • توسعه تفکر سیستمی و دانش محور
 • کرامت و ارج نهادن به ارزش های انسانی
 • ضرورت وجود سبک مدیریت بومی
 • انتصاب افراد در مشاغلی مناسب بر اساس شایستگی، تعهد و تخصص
 • ارزشیابی عملکرد صحیح و اثر بخش بر مبنای اقدامات جهادی
 • هدایت، رهبری  و سوق دادن انگیزه در بین کارکنان
 • انجام بازاریابی و تبلیغات گسترده در حوزه سازمان‌ها و معرفی توانمندی‌های انجمن
 • ایجاد نظام مدیریت ارتباط با مخاطبین و اعضاء و استمرار ارتباط با ایشان
 • استفاده از ظرفیت سایر مؤسسات و انجام فعالیت‌های مشارکتی
 • تعیین مکانیزم نظارت و ارزیابی مستمر از عملکرد دفاتر نمایندگی‌ها و ارتقاء توانمندی‌های ایشان
 • توسعه فعالیت و همکاری با شخصیت‌ها و مدیران جهادی کشور و جلب مشارکت ایشان در فعالیت‌های انجمن
 • جلب مشارکت بیشتر اعضای هیئت مدیره
 • ایجاد و اجرای نظام انگیزشی در اعضاء انجمن (مسابقات، جوایز و …)
 • اجرای آسیب شناسی فعالیت‌های انجمن در سطح جامعه و تمرکز بر رفع آسیب‌های موجود به ترتیب اولویت
 • شناسایی و ایجاد زمینه همکاری با رسانه‌های عمومی در جهت توسعه و ترویج فعالیت‌های انجمن
 • شناسایی اعضاء جدید در سازمان‌های بخش خصوصی با ایجاد ابزارهای انگیزشی  و جذاب برای ایشان
 • استقرار نظام مدیریت منابع انسانی در انجمن
 • جذب حمایت‌های مالی (خیرین، سازمان‌ها و …) از فعالیت‌های انجمن
 • ایجاد سپاه خدمت در جهت کمک رسانی سازمان یافته با اقشار آسیب دیده و محرومین
 •  تلاش جهت کمک به کاهش فاصله طبقاتی  و نظم عدالت اقتصادی
 • ارتقاء نظام بهداشت و آموزش و کمک به برقراری عدالت اجتماعی
 • ارائه راهبردهای علمی  به قوای کشور در خصوص رسیدن به اهداف چشم انداز
 • ایجاد فصلنامه مدیران جهادی با هدف معرفی مدیران نمونه و مجموعه‌های مربوطه
 • شناسایی و تعیین شاخصه های مدیر جهادی با هم اندیشی از اساتید و علما به استناد فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ایجاد ساز  و کار ارزیابی مدیران در سازمان های مختلف
 • برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی به صورت سالانه و اعطاء نشان مدیر جهادی
 • برگزاری سالانه نمایشگاه دستاوردها  و توانمندی های جهادی کشور
 • ایجاد کار گروه های تخصصی با حضور مدیران دولتی و خصوصی
 • ایجاد ساز و کار جهت سازماندهی گروه های جهادی و ترویج فرهنگ آن در بین مدیران کشور
 • برگزاری دوره های آموزشی با عنوان تربیت مدیر جهادی برای مدیران در سازمان های مختلف
 • تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در بین مدیران کشور
 • تلاشی برای ایجاد همدلی  و همگرایی مدیران کشور در جهت منافع ملی
 • تلاش برای هم افزایی قوای کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
 • تقویت و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع و منافع کشور در بین مدیران
 • تلاش برای همکاری با دولت جهت تدوین نظام مدیریتی و نظام تحول اداری در کشور

 

 

 

 

 

انجمن مدیریت جهادی کشور (سازمان مردم نهاد) در سال ۱۳۹۵ فعالیت ود را در زمینه تقویت و ترویج فرهنگ جهادی، شناسایی، سازماندهی و ایجاد وحدت و همدلی در بین مدیران در سطوح بین المللی ملی آغاز نمود و  بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه و همچنین تامین رضایت ذینفعا، جامعه ای برخوردار از احترام، تلاش و صداقت در انجام فعالت ها، کرامت و ارج نهادن به ارزش‌های انسانی و ایجاد روابط انسانی را از مهم ترین اهداف خود می داند. بر این اساس سیستم مدیریت یکپارچه خود را بر اساس استانداردهای (IMC(ISO9001-2015 & ISO10002-2018 & ISO10004-4-2018 در سطح انجمن مستقر نموده و محورهای زیر را سرلوحه عملکرد خود می داند.
 • تقویت و ترویج فرهنگ جهادی در بین مدران کشور.
 • تبدیل برای ایجاد همدلی و همگرایی مدیران کشور در جهت منافع ملی.
 • تلاش برای هم افزایی قوای کشور در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی.
 • تقویت و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع و منافع کشور در بین مدیران.
 • تلاش برای همکاری با دولت جهت تدوین نظام مدیریتی و نظام تحول اداری در کشور
مدیریت عامل انجمن مدیریت جهادی کشور با توجه به مسئولیت خطیر خود در راستای تحقق اهداف فوق الذکر نسبت به استقرار، استمرار و یازنگری این سیستم خود را متعهد داشته و از کلیه همکاران انتظار دارد با همکاری و همدلی  و همفکری صمیمانه  و مجدانه در این راستا حرکت نمایند.