ﺗﺤﻮل در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر

ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ آن، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش و ﻣﺆﺛﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ. ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده‌ي ﮐﺸﻮر، ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي روزﻣﺮه‌ي ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ـ ﺑﺰﻧﻨﺪ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه، ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮآوريﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎﭼﯿﺰ در اواﯾﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﻀﺞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و اﻣﺮوز در دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، اﺳﺘﻤﺮار آن ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ را در ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﺟﻨﮓ، ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺘﮑﺎرات و ﻧﻮآوريﻫﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎي ﻧﯿﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد، از ﺣﺎﻟﺖ آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎي اﻣﯿﺪ در دل ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﮐﻪ ﺗﻮان به درﺧﺸﯿﺪن ﺑﮕﯿﺮد. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در دﻧﯿﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد و ﮐﺸﻮري ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺖ ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﺎﺻﯽ دارد؛ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪار، ﻧﻮﻋﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺸﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ وﺿﻮح ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت، ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه‌ي ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﻮ، در اﯾﺮانِ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض، ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪي رژﯾﻢ ﺑﻌﺚ ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان راﮐﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ زودي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد. ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه‌ي اﻟﻬﯽ و رﻫﺒﺮي داﻫﯿﺎﻧﻪي ﺣﻀﺮت اﻣﺎم( رﺣﻤﺖ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ )و ﺑﺎ رﺷﺎدت و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر، ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﯽ رخ داد. ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮد، ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺎﺻﺮه‌ي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ، اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ‌ﺷﺪ.