مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات

مدیریت جهادی، چالش‌ها و الزامات
چکیده 
این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌ها و الزمات مدیریت جهادی در کشور انجام شده است. به همین منظور در این تحقیق از یک سو سعی شده است ضمن شناسایی چالش‌های فرا روی مدیریت جهادی، نسبت به شناسایی و طبقه بندی آنها و آسیب‌ها در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمین‌های اقدام شود و از سوي دیگر الزامات تحقق مدیریت جهادی در چهار بعد رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری مشخص گردد. روش این تحقیق از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت از جنس پیمایشی توصیفی است.
در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط استادان دانشگاه و خبرگان تحقیق مورد تأیید قرار گرفت که روایی پرسشنامه به دست آمد. در این تحقیق به منظور رتبه بندی و تعیین و پرسشنامه الزامات (۸۸) چالشها (۸۵) اهمیت ابعاد و شاخص ها در دو بخش چالش ها و الزامات از آزمون تکرار مجدد استفاده شد. جامعه آماري پژوهش را دو طیف از مدیران و کارشناسان نهادهای انقلاب اسلامی و دستگاه های (۸۹)، زمینهای / فرهنگی تشکیل می دهند.
نتایج نشان می دهد که به ترتیب چالشهاي رفتاري (۲۹۸۱) از اهمیت بسیاری برخوردار، و لازم است به گونه ای شایسته (۸۵/۴۲) و ساختاری (۹۵)،(۸۹) مدیریت شود. در بخش الزامات اجرای مدیریت جهادي نیز به ترتیب الزامات مدیریتی ( ۱۵۷۶ ) از اولویت ۱ تا ۴ برخوردار است. در ساختاری (۴۰ / ۸۱)، رویکرديی (۳۷) انسانی (۸۷) پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور دستیابی به مدیریت جهادي و انقلابی در سازمانهاي نظام مقدس جمهوري اسلامی ایران، بویژه ارگانهایی که از پیشینه نهادي برخوردار بودند، ارائه شده است.
مقدمه
پس از پیروزي انقلاب اسلامی بر اساس نیاز انقلاب و به فرمان حضرت امام خمینی(ره) برخی نهادها، تأسیس، و منشأ خدمات گوناگون و فراوانی برای جامعه بویژه اقشار محروم شد.
مدیریت بر این نهادها بسرعت به فرهنگ و سبکی از مدیریت مبدل گشت تا آنجا که ضمن برخورداري از جایگاه والای ارزشی و تقدسی در محافل علمی نیز به عنوان فرهنگ سازمانی پویا و سبک خاصی از مدیریت مورد توجه قرار گرفت. این نهادها، که از جمله ویژگی های برجسته آنها می توان به خدا محوری، دینمداری، ولایت محوری، انعطاف پذیری، مردم گرایی، خلاقیت و نوآوری اشاره کرد به دلیل حاکمیت دیوانسالاری سازمان‌ها دچار چالش و آسیب‌های جدی شد.
زیرا نظام دیوان سالاری به دلیل ویژگی‌هایی که بر آن مترتب است، باعث شد نهادها، که سازگار با ساختارهای منعطف و ارگانیگ بود، به سمت عدم کارایی و اثر بخشی کم سوق پیدا کند و بعضی از آنها منحل یا در دیگر سازمان‌ها ادغام شود و تعدادی نیز به مرور زمان کارکرد سازمانی پیدا کند.
این وضعیت معلول علتها و عوامل گوناگونی است که در این میان می توان به کاهش عملکرد ، عدم انعطاف پذیری، تمرکز قدرت ، ترجیح اهداف فردی به اهداف سازمانی، اطاعت بی قید و شرط از قوانین و مقرارت، تقویت روحیه محافظه کاري و تملق، از بین رفتن روحیه استقلال کاري و سردرگمی ارباب رجوع اشاره کرد؛ لذا می توان با بازنگری در طراحی ساختارهای سازمانی، به کارگیری آنها متناسب با ماهیت کارها و عملیات سازمان، کاهش میزان تصدي گري دولت، تأکید بر نقش نظارتی و سیاستگذاری و اصلاح نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارکنان از بروز جنبه‌های منفی دیوانسالاری جلوگیری کرد و فرهنگ و مدیریت جهادی را در سازمانها توسعه و تداوم بخشید.

نویسنده : محمدرضا سلطانی

توضیحات: برای دانلود متن کامل بر روی مستطیل زیر کلیک کنید.

دانلود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.