عقلانیت مدیریت جهادی

عقلانیت مدیریت جهادی
چكيده 
عقلانیت، به عنوان زیربنای هر مکتب مدیریتی می‌تواند باعث ایجاد تمایزات بسیاری بین آن مکتب و دیگر مکاتب شود. درحال حاضر، علی رغم پرداخته شدن به عقلانیت دینی در تحقیقات موجود، عقلانیت مدیریت جهادی به صورت خاص، مورد توجه واقع نشده است.
هدف تحقیق حاضر، درک عقلانیت مدیریت جهادی با مطالعه و بررسی مطالب ذیل آیات جهاد در چهار تفسیر المیزان، نمونه، مجمع البیان و تسنیم و نیز بیانات رهبر معظم انقلاب درمورد مدیریت جهادی و همچنین نظرات خبرگان است. روش این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی قیاسی است. براساس این روش در این تحقیق ابتدا با مراجعه به ادبیات عقلانیت، سه عقل نظری، عملی و کنشی به عنوان مقوله های فراگیر شکل گرفته و سپس با تحلیل اسناد و مصاحبه های متعدد، مقوله های ذیل این سه مقوله فراگیر، به دست آمد.
حاصل تحقیق ۱۹۷ کد بود که توسط ۱۷ مضمون فرعی در ذیل ۷۱ مضمون اصلی و ذیلِ سه نوع عقل، طبقه بندی شدند و مدل نهایی تحقیق را تشکیل دادند. براساس نتایج تحقیق، عقل نظری شامل مؤلفه‌های اعتقاد به جنگ حق و باطل و رحمت خاص الهی؛ عقل عملی شامل مؤلفه‌های دین محوری، توجه به عوامل مافوق طبیعی و مبارزه با دشمن؛ و سرانجام عقل کنشی شامل مؤلفه‌های خردمندی، ایثارگری، رابطه سازنده رهبر پیرو، مسئله محوری، نظام مندی، برخورد صحیح با دشمن و تلاش گری است.
مقدمه

مدیریت جهادی به عنوان سبکی بومی از مدیریت، با ریشه داشتن در مبانی دینی، در مواجهه با مسائل و حل آنها به شیوهای جهادگونه عمل کرده و همین امر باعث موفقیت آن در عرصه های مختلف شده است. ازآنجاکه هر کنش فردی و اجتماعی‌ای مبتنی بر عقلانیتی شکل می گیرد که مبادی، روشها و غایات آن کنش را تعیین میکند، مدیریت جهادی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در عرصه نظر و عمل از عقلانیت ویژه خود پیروی میکند.
حال باوجود آنکه، در زمینه عقلانیت دینی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است، ولی به طورخاص عقلانیت دینیِ زیربنای مدیریت جهادی تاکنون مورد کاوش واقع نشده و این تحقیق میتواند با پرداختن به این موضوع، زوایای بیشتری از پدیده مدیریت جهادی را تبیین نماید.
درواقع، باید گفت که مدل سازی عملکرد مدیریت جهادی و تعیین مختصات آن، نیازمند فهم دقیق از مبانی فلسفی و عقلانی آن است و تحقیق حاضر درپی آن است که با کاوش در آیات قرآن کریم و نیز تفاسیر مرتبط، پایه ای محکم برای فهم دقیق تر این سبک مدیریتی ایجاد نماید.

نویسنده : محمدعلی حسنی نیک، مجید مختاریان پور

توضیحات: برای دانلود متن کامل بر روی مستطیل زیر کلیک کنید.

دانلود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.