اصول حاكم بر مديريت جهادی: تحليلی كيفی از تجربه مديريت جهادی در كشور

اصول حاكم بر مديريت جهادی: تحليلی كيفی از تجربه مديريت جهادی در كشور
چكيده 
مديريت جهادی از جمله مفاهيمی است كه به واسطه ضرورت های انقلاب اسلامی شكل گرفته و آثار و بركات فراوانی را در ساليان گذشته نصيب كشور كرده است. امروزه، با گسترده شدن عرصه دشمنی از سوی ديگر، احساس نياز به » جمهوری اسلامی ايران « استكبار از سويی و جهت گيری رو به پيشرفت بهره گيري از الگوهاي شكل گرفته در اين مسير افزايش يافته است؛ از اين رو هدف از اين پژوهش، شناسايي اصول حاكم بر مديريت جهادی با تحليلي كيفي از تجربه مديريت جهادي در كشور است؛
بنابراين با نگاهي گسترده تر به مفهوم مديريت جهادی و پيگيری آن در عرصه های مختلف اقتصادی، صنعتی، نظامی و غيره تلاش شده است تا با بهره گيری از تجربه های فعلان اين حوزه ها، اصول كلي حاكم بر مديريت جهادی تبيين شود.

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های توسعه ای است كه با روش كيفي تحليل مضمون مصاحبه هاي عمقي با ۱۲ نفر از خبرگان انجام شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه آرمان گرايی واقع گرايانه در مديريت جهادی، شامل مضامين اصلي مديريت دانش، نگاه غير ماشينی يا انسانی به نظام سازی، رهبری و نه اداره، نوآوری، عدم تقليد، نگاه سيستمی، آرمان خواهی و چشم انداز وسيع و عميق است.
۱_ مقدمه
مختلفی را تحت تأثير خود قرار داده است؛ از سويی تلاش های گسترده ای برای باز تعريف چارچوب مفاهيم و الگوهای اسلامی صورت گرفته است و از سوی ديگر، با توجه به تلاش های گسترده ای برای انجام وظايف مورد تأكيد از نظر دينی، همچون دفاع، استقلال، آرمان های انقلاب اسلامی قرار داده بوده‌اند. نتيجه اين امر شكوفايی روز افزون كشور و كسب يكی از حوزه هايی كه به مرور زمان كارآمدی آن برای دست اندركاران اداره كشور آشكار شده می دهد كه مديريت فعاليت ها در عرصه هايي كه نگاه جهادی يعني نگاه مواجهه با دشمن مطرح كاراتر از ساير عرصه ها است؛ از همين رو تمايل انتزاع و الگوسازی از اين روش، در ساليان اخير تبديل شده است؛ بر همين اساس راه براي ايجاد چارچوب های بومی و جديد در دانش مديريت می آيد. در كنار اين امر، نامگذاری سال ۹۳ اقتصاد و فرهنگ همراه با عزم ملّی و « به عنوان ارزش های حاكم بر آن می افزايد.
فعاليت های مختلف جهادی در عرصه های مختلف از قبيل جنگ، توسعه فناوری هسته ای، مقابله شود. هرچند در يك پژوهش اكتشافی، بهره برداری چندانی از مبانی نظری نمی شود، در اين بخ، به اقدامات صورت گرفته در اين زمينه فراهم شود. هر كشوری بايد بر اساس بافت و زمينه بومی و اعتقادی خود به ايجاد علوم انساني مورد نياز خود را در اينجا ذكر كرد:

گرفته است. برخی از نظريه پردازان غربی مانند فيرابند ۱ (۱۹۹۳) تلاش كرده اند نشان دهند كه ديگر كشورها، توانسته است خود را به عنوان تنها دانش قابل اتكا معرفی كند. چنين رويكردهايی تفاوت هاي موجود بين ويژگی های جوامع مختلف، برخی از نظريه پردازان را واداشته است تا با فعاليت های علمی شوند. از جمله اين افراد می‌توان به دراكر ۲ (۲۰۰۵) اشاره كرد . او در كتاب آداب و رسوم، عقايد و نظام سياسی و حكومتی قرار می گيرد. مديريت مشروط به فرهنگ است، فرهنگ نيز همواره در اين عرصه حاضر است. مديريت يك علم آزاد از ارزش ها نيست دانش تجربی غرب مدعی است كه از واقعيت ها نشأت می گيرد و از اين رو تحت تأثير نظريه های علم بر مبنای واقعيت های موجود، تنها به تثبيت وضع موجود می پردازد؛

نویسنده : محمدمهدي علی شيری، روح الله تولايی، مجتبی بيدی

توضیحات: برای دانلود متن کامل بر روی مستطیل زیر کلیک کنید.

دانلود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.