ارائه چارچوب سیستم های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی

ارائه چارچوب سیستم های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی

چکیده
زمینه و هدف: مدیریت جهادی یک فرهنگ و ایدئولوژی مبتنی بر آموزه های دینی است. مهم ترین انگیزه در راستای زندگی سالم و بازدارنده از جرائم در سطوح جامعه، عوامل درونی است. بلوغ مدیریت جهادی درون فردی سبب می شود نیروی درونی در راستای زندگی سالم فراهم شود. با توجه به اهمیت پیشگیری از جرم در سلامت جامعه، در پژوهش حاضر به ارائه چارچوب سیستم های نرم در راستای پیشگیری از جرم با رویکرد مدیریت جهادی پرداخته است.

روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف، در زمره ی پژوهش های کاربردی و با رویکرد توصیفی تحلیلی است.

در این راستا به بهره گیری از نظرات خبرگان به اجرای گام های ۷ گانه سیستم های نرم پرداخته است. در رویکرد متدولوژی سیستم های نرم به خود مسئله نپرداخته بلکه به عوامل تشکیل دهنده‌ی مسئله می پردازد. در این پژوهش با تعیین تعاریف ریشه ای، تدوین مدل مفهومی، مقایسه دنیای واقعی با دنیای مفهومی، و تعیین راهکارها به تدوین مدیریت جهادی با رویکرد متدولوژی سیستم های نرم برای مقابله با مسائل موجود پرداخته است.

یافته ها: الگوریتم ۷ گانه متدولوژی سیستم های نرم برای بهره گیری از مدیریت جهادی در راستای پیشگیری از جرم حاکی از آن است که مدیریت پیشگیری از جرم در جامعه با تعامل مردم، پلیس و سازمان های متولی با تأکید بر نهادینه کردن فرهنگ آموزش در میان اقشار مختلف، از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم و بالابردن هزینه جرم در محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و قضایی از طریق ایفای نقش نیروی انتظامی و سازمان‌های مکلف در قانون و غلبه بر محدودیت‌ها امکان پذیر است.

نتیجه گیری: بهره گیری از متدلوژی سیستم های نرم سبب ارائه چارچوبی جامع در راستای مدیریت پیشگیری از جرم بارویکرد جهادی در نیروی انتظامی گردید به طوری که مفهوم جهان بینی، مشتریان، فرایندها، مالکان و محدودیت های مشخص گردیده شد.

مقدمه

پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ، تنها تحول در نظام و ساختار اداری و دولتی کشور نبود، بلکه باورها، علاقه‌ها و … را نیز دگرگون کرد. آرمانهای مردمی، دینی و فرهنگی در نظام اداری کشور احیاء شد و مدیریت نوین و جدیدی پا به عرصه وجود فرهنگ » گذاشت. رویش مدیریت جهادی بر دامن انقلاب، فرهنگ ناب و جدیدی به نام را در کشور به وجود آورد. فرهنگی که در آن علاوه بر فعالیتهاي سازندگی و « جهادی عمرانی، تحول فرهنگی را نیز در پی داشت. این نوع فرهنگ و مدیریت نه از قبل وجود داشت و نه از مدل‌ها و روش‌های مدیریتی مطرح موجود دنیا الگوبرداری کرده بود. بلکه مانند واژه جهاد، خودجوش و مردمی بود. پیاده سازی مدیریت جهادی در نیروی انتظامی در ابتدای امر نیازمند شناسایی مسائل موجود، و سپس بهره گیری از تفکر مناسب در راستای پیاده سازی مدیریت جهادی در حوزه های لازمه است. بهره گیری از متدولوژی سیستم های نرم این قابلیت را به مسئولین می دهد تا در راستای چارچوبی مشخص به بیشترین اثربخشی در راستاي نیل به اهداف برسند. لذا در این پژوهش با بهره گیري از تفکر سیستمی و متدولوژی سیستم های نرم از طرق عوامل ایجادکننده مسائل به حل مسائل پرداخته و چارچوبی در راستاي پیاده سازی مدیریت جهادی ارائه می نماییم. امروزه ازنظر منطقی، تضاد بین نظریات و تئوری هاي علمی مدیریت با مبانی ارزشی و جهان بینی مادی گرایی حاکم بر جوامع غربی به طور عمیق تری مشاهده می شود. در مسائل اجتماعی کنونی به دلیل عدم شفافیت و ناتوانی در تعریف روشن مسائل همچنین عدم کنترل بر تأثیر عوامل پویا بر انسان ها و جامعه، بسیاری از تصمیمات اساسی در جامعه غیرمنطقی و بی فایده تلقی می شوند دلیل اصلی آن وجود عوامل متعددی است که بر مسائل تأثیرگذار هستند و همچنین وجود ذی‌نفعانی است که هر یک اولویت های متفاوتی دارند و به دنبال آن توافق کامل بر سر عوامل و روابط وجود ندارد. مهم تر از آن اکثر مسائل به راحتی قابل کمی شدن نیستند و افراد تمایل بسیاری به کمی کردن مسائل و به دنبال آن بهره گیری از تکنیک هاي حل مسائل تحقیق در عملیاتی سخت هستند. آن ها سعی دارند مشکلات را به شکل میخی ببینند و درصددند با یک روش ناکارآمد به رویارویی مسئله خود بپردازند.

نویسنده : یوسف محمدي مقدم

توضیحات: برای دانلود متن کامل بر روی مستطیل زیر کلیک کنید.

دانلود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.